1.      Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context blijkt.

 1. Almere Gezond de gebruiker van deze algemene voorwaarden:

Almere Gezond is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 83509623 gevestigd op: Kaneelstraat 23A te 1313 GC Almere

 1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Almere Gezond en klant/deelnemer
 2. Partij: de organisatie of het bedrijf die een overeenkomst aangaat met Almere Gezond
 3. Training: de (personal) trainingssessie die door Almere Gezond wordt verzorgd
 4. Personal trainer: de natuurlijke rechtspersoon die namens Almere Gezond training
 5. Diensten: onder diensten verstaan we alle vormen ten behoefte van de deelnemer denk hierbij aan: personal training, small group training en

2.      Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Almere Gezond en de partij.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

3.      Prijzen

 1. Alle prijzen die Almere Gezond hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief kosten zoals heffingen en reiskosten tenzij het schriftelijk anders is
 2. Almere Gezond hanteert de prijzen voor zijn dienstverleningen op de social media pagina’s en de eventuele wijzigingen dienen vooraf vermeld te
 3. Almere Gezond vergt via factuur het verschuldigde bedrag binnen 30

4.      Ontbinding

 1. Almere Gezond is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering op te schorten, indien de partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet
 2. De partij heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen tijdens langdurige ziekte, overlijden of
 3. Let op! Restitutie is niet

5.      Overmacht

Bij verhindering van de klant dient deze 24 uur van te voren worden aangegeven aan Almere Gezond. Indien de klant dat niet doet word het bedrag van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

6.      Geheimhouding

 1. Almere Gezond heeft geheimhoudingsplicht van alle vertrouwelijke informatie zoals Beiden partijen dienen deze informatie slechts te gebruiken voor het doel waarvoor het verstrekt is. Almere Gezond verwerkt de persoonsgegevens in zijn strikte klantenbestand, deze gegeves worden nimmer gedeeld met derden partijen.

7.      Aansprakelijkheid

 1. Almere Gezond kan niet aansprakelijk gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die direct of indirect gevolgen heeft op de
 2. De partij is zich er van bewust dat door er fysieke inspanningen blessures en of complicaties kunnen De partij is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training.
 3. Almere Gezond kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor blessures, verwondingen, botbreuken of andere lichamelijke of geestelijk letsel die ontstaan tijdens de training of het opvolgen van de trainingsadviezen of instructies.
 4. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor de rekening van de partij.